21 Eylül 2020
  • İstanbul20°C
  • Ankara19°C

RESMİ GAZETE'DE BUGÜN (17 TEMMUZ 2020)

17 Temmuz 2020 tarihli ve 31188 sayılı Resmi Gazete-Sayı

Resmi Gazete'de bugün (17 Temmuz 2020)

17 Temmuz 2020 Cuma 14:41

Bazı alışveriş merkezi projelerinde büyükşehir belediyelerinin yetkisine sınırlama

-Büyükşehir olan yerlerde ilçe belediyelerinin mülkiyetinde ve sınırları içinde bulunan arsa üzerine inşa edilen ve konut sayısı işyeri sayısından fazla olan karma projelerde yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve işyeri açma ve çalışma ruhsatını verme, değiştirme ve yenileme yetkisi ilçe belediyesine ait olacak

Büyükşehir olan yerlerde ilçe belediyelerinin mülkiyetinde ve sınırları içinde bulunan arsa üzerine inşa edilen ve konut sayısı işyeri sayısından fazla olan karma projelerde yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve işyeri açma ve çalışma ruhsatını verme, değiştirme ve yenileme yetkisi büyükşehir belediyelerinden alınarak ilçe belediyesine verildi.

Ticaret Bakanlığının Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişikliğe göre, alışveriş merkezinin projelendirilmesinde, alışveriş ile birlikte başka yapıların bulunması projenin niteliğini değiştirmeyeceğine ilişkin hüküm yürürlükten kaldırıldı.

Alışveriş merkezine yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve işyeri açma ve çalışma ruhsatını verme, değiştirme ve yenileme yetkisi büyükşehir olan yerlerde büyükşehir belediyesine; diğer yerlerde belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde ilgili belediyelere, belediye sınırları ve mücavir alanlar dışında ise il özel idarelerine ait olması hükmü aynen korundu.

Ancak büyükşehir olan yerlerde ilçe belediyelerinin mülkiyetinde ve sınırları içinde bulunan arsa üzerine inşa edilen ve konut sayısı işyeri sayısından fazla olan karma projelerde yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve işyeri açma ve çalışma ruhsatını verme, değiştirme ve yenileme yetkisi büyükşehir belediyelerinden alınarak ilçe belediyelerine verildi.

İdari para cezalarını uygulama yetkisi sadece bakanlıkta olacak

Yönetmelik değişikliğine, yönetmeliğe aykırı hareket edenler hakkında kanunda öngörülen idari para cezalarını uygulama yetkisi sadece Ticaret Bakanlığında olacak. Önceden kanundaki bazı idari para cezaları Ticaret Bakanlığının talebi üzerine yetkili idareler tarafından uygulanıyordu.

Yine yönetmelikte “Bakanlık idari para cezası uygulama yetkisini, merkezde İç Ticaret Genel Müdürlüğüne, taşrada il müdürlüğüne devredebilir” hükmü “Bakanlık idari para cezası uygulama yetkisini, il müdürlüklerine devredebilir” şeklinde değiştirildi.

Türkiye Elektromekanik Sanayi ihale yönetmeliği…

Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketinin; Ana Statüsünde belirtilen faaliyetlerini yürütebilmesi için 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3’üncü maddesinin (g) bendi ile istisnaya tabi tutulan mal ve hizmet alımları için uygulanacak olan esas ve usulleri belirleyen yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kamu İhale Kanunun 3’üncü maddesinin (g) bendi, kuruluşların, ticarî ve sınaî faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli 2 trilyon 300 milyar Türk Lirasını aşmayan mal veya hizmet alımlarını içeriyor.

Yönetmelik, kuruluşun ana statüsünde belirtilen ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde, doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacağı mal ve hizmet alımlarını kapsıyor. Bu Yönetmelik kapsamında gerçekleştirilen ihale ve alımlarda ceza ve yasaklara ilişkin hükümler hariç olmak üzere, aksi bu Yönetmelikte belirtilmedikçe 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri uygulanmayacak.

Yönetmelikle, 29 Şubat 2004 tarihli ve 25388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Elektromekanik Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İstisna Kapsamındaki Mal ve Hizmet Alımları İçin Satın Alma ve İhale Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Anayasa Mahkemesinden iptal kararı…

Anayasa Mahkemesi, İzmir 1. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nin itiraz yoluyla başvurusu üzerine, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 81’inci maddesinin 13. fıkrasını Anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi.

İptal kararı, İzmir 1. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesi, sanık hakkında izinsiz çoğaltılmış ve bandrolsüz kitap sattığı iddiasıyla açılan ceza davasında itiraz konusu Kural'ın Anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali için başvurması üzerine alındı.

İptal edilen 81’inci maddenin 13’üncü fıkrası, “bandrol yükümlülüğüne aykırılığın aynı eserle ilgili olarak 71. maddenin 1. fıkrasının 1 numaralı bendinde tanımlanan suçla birlikte işlenmesi halinde fail hakkında sadece 71. maddeye göre ceza hükmolunur. Ancak verilecek ceza üçte biri oranında artırılır” şeklindeydi.

71. maddede ise “bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, temsil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz eden, satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayan, ticari amaçla satın alan, ithal veya ihraç eden, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adli para cezası hükmolunur” hükmü bulunuyor.

İptale, Serdar Özgüldür’ün karşı oyuyla oy çokluğuyla karar verildi.

Yüksek mahkeme kişisel başvuruda, başvurucuyu haklı buldu

Anayasa Mahkemesi Serkan Şeker başvurusunda ise idare tarafından tutukluya verilen disiplin cezasına karşı yapılan şikayeti reddeden hakimin bu karara itiraz inceleyen mahkeme heyetinde de görev alması nedeniyle tarafsız mahkemede yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddiasında Serkan Şeker’i haklı buldu.

Yüksek mahkeme, Serkan Şeker’in, tarafsız mahkemede yargılanma hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna, Anayasa ile güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındaki tarafsız mahkemede yargılanma hakkının ihlal edildiğine, tazminata ilişkin talebinin reddine, yargılama giderinin başvuruya ödenmesine karar verdi.

Yüksekova eski cumhuriyet savcısı FETÖ/PYD iltisak ve irtibatı nedeniyle meslekten ihraç edildi

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurul kararıyla Yüksekova Cumhuriyet Savcısı iken tedbiren görevinden uzaklaştırılan Sabahattin Yılmaz'ın FETÖ/PYD silahlı terör örgütü ile iltisak ve irtibatı olduğu sabit görülerek meslekte kalmasının uygun olmadığını ve meslekten çıkarılmasına karar verdi

HSK’nın Resmi Gazete’de yayımlanan oybirliğiyle alınan Genel Kurul Kararına göre, meslekten ihraç edilen eski savcı 15 gün içinde yeniden inceleme talebinde bulunabilecek.

İzmir Büyükşehir’den 167 milyon liralık kat karşılığı inşaat ihalesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka İlçesi, Örnekköy Mahallesindeki 1662,78, 1768,23, 1785,08 metrekare arsa alanına sahip 3 parselini kat karşılığı anahtar teslimi inşaat yapımı için kapalı teklif usulüyle ihaleye çıkardı.

Belediyenin Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, 19 bin 54, 17 bin 328 ve 14 bin 894 metrekare inşaat alanı olan ihalenin tahmini bedeli KDV dahil 167 milyon 528 bin 903,84 lira, geçici teminat miktarı 5 milyon 25 bin 867,12 lira olarak belirlendi.

İhale için son evrak verme tarihi 20 Ağustos 2020 saat 12.00, evrak teslim yeri İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı olacak.

İhalenin dış zarfları 20 Ağustos 2020 saat 14.00’de, mali teklifler (iç zarflar) ise 27 Ağustos 2020 saat 14.00’de İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Encümen Toplantı Odası toplanacak ihale komisyonunda açılacak.

Afyonkarahisar’da 9 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ihaleye çıkarıldı

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı, 9 adet jeotermal kaynak arama ruhsat sahasını açık teklif artırma usulüyle ihaleye çıkardı.

Başkanlığın Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, Emirdağ’a bağlı Karacalar-Hisarköy’deki 4 bin 800,04 hektar, 164 bin 650 lira, Davulga’daki 2 bin 500 hektar 85 bin 750 lira, İhsaniye’ye bağlı Kayıhan-Akören’deki 184,85 hektar 51 bin 330, Sandıklı’daki 162,39 hektar 51 bin 330 lira, Sandıklı’ya bağlı Saltık’taki 3 bin 73,43 hektar alan 105 bin 420 lira, Yeniköy’deki 3 bin 922,86 hektar 134 bin 560 lira, Akharım’daki 1116,89 hektar 51 bin 330 lira, Sorkun’daki 2 bin 803,54 hektar 96 bin 200 lira, Baştepe’deki 909,18 hektar 51 bin 330 lira muhammen bedelle ihale edildi.

İhale, 29 Temmuz 2020’de Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü İhale İl Encümeni Toplantı Salonunda saat 11.00’de yapılacak.

Erciyes Üniversitesi 269 sağlık personeli alacak

Erciyes Üniversitesi 226’sı hemşire olmak üzere 269 sözleşmeli sağlık personeli alacak.

Üniversite rektörlüğünün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, 226 hemşire, 7 fizyoterapist, 31 sağlık teknikeri, 4 eczacı, 1 psikolog sağlık personelini sözleşmeli olarak istihdam edecek.

Müracaatlar, 15 gün içinde içinde Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı web sayfasından (https://personeldb. erciyes.edu.tr/AltMenu/Personel-Daire-Baskanligi/32/0/5) temin edecekleri 4-B İş Talep Formu ve istenilen belgeleri şahsen veya posta yoluyla yapılabilecek.

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde http://hastaneler.erciyes.edu.tr/ adresinden ve Üniversitemiz https://www.erciyes.edu.tr/ web adresinden ilan edilecek.

Gazi Üniversitesi 24 personel alacak

Gazi Üniversitesi 1’i bilgisayar, 1’i inşaat mühendisi, 2’si bilgisayar teknikeri, 20’si tıbbi sekreter olmak üzere 24 sözleşmeli personel alacak.

Üniversite rektörlüğünün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, adaylar, 17 Temmuz 31 Ağustos tarihleri arasında, http://personelilan.gazi.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yükleyecek ve başvuru işlemini tamamlayacaklar.

Başvuru sonunda, sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, 2018 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek. Sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 7 iş günü içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının resmi web sayfasında ilan edilecek.

Yorumlar
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.